Zaznacz stronę

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Sektor publiczny i prywatny, projekty UE, inwestycje, mediacje

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Sektor publiczny, medyczny, projekty UE, inwestycje

Zakres naszych usług

 • kompleksowa obsługa prawna oraz doradztwo w zakresie zamówień publicznych i finansów publicznych
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Zamówień Publicznych
 • obsługa prawna inwestycji infrastrukturalnych
 • kompleksowa obsługa prawna jednostek publicznych, w tym samorządów oraz podmiotów leczniczych
 • doradztwo i reprezentacja w zakresie waloryzacji umów w sprawie zamówienia publicznego
 • mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych, opracowywanie i zawieranie ugód sądowych i pozasądowych
 • obsługa projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych
 • opracowanie i negocjacje umów, pism procesowych, wniosków, porozumień
 • obsługa prawna osób prawnych i fizycznych
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także organami administracji publicznej
 • reprezentacja w toku postępowań w przedmiocie naruszeń dyscypliny finansów publicznych i postępowań kontrolnych

Zakres naszych usług

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych i finansów publicznych,
 • obsługa spółek należących do branży medycznej,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa turystycznego,
 • opracowanie i negocjacje umów, pism procesowych, podań, wniosków, porozumień,
 • obsługa projektów finansowanych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • doradztwo prawne i prawno – finansowe,
 • windykacja należności,
 • interpretacja przepisów prawnych,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także urzędami w postępowaniach administracyjnych.

SEKTOR PUBLICZNY I PRYWATNY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wyróżnia nas unikalne doświadczenie profesjonalnej pomocy prawnej w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne w imieniu i na rzecz podmiotów, które mają obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych. O skuteczności naszego działania świadczy szereg projektów z powodzeniem zrealizowanych na rzecz podmiotów publicznych, w tym zwłaszcza dotyczących zamówień na roboty budowlane oraz dostawy i usługi IT.

Świadczymy też bieżącą oraz kompleksową pomoc prawną z zakresu zamówień publicznych na rzecz zamawiających klasycznych, a także sektorowych. Konstruujemy lub doradzamy przy konstruowaniu dokumentów zamówienia, w szczególności specyfikacji warunków zamówienia oraz wzorów umów, doradzamy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz reprezentujemy klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Zamówień Publicznych.

Szeroki zakres usług, które oferujemy, pozwala naszym Klientom na powierzenie swoich spraw bez konieczności budowania własnych kompetencji wobec potrzeb o specjalistycznym charakterze.
Świadomość potrzeb sektora publicznego i jego szczególnego charakteru jest naturalnym wynikiem doświadczenia, które przez szereg lat kształtowało w wymiarze praktycznym członków Zespołu Kancelarii. Kompetencje poszczególnych osób, zaangażowanie i wykorzystywanie sprawdzonych rozwiązań, pozwala na budowanie bezpieczeństwa formalno-prawnego na poziomie stanowiącym niejednokrotnie wzorcowy model.
Dostrzegamy aspekty, które dla wielu pozostają niewidocznymi. Kreujemy świadomość uczestników rynku zamówień publicznych, w tym poprzez promowanie i wdrażanie rozwiązań, które dla innych są jeszcze wyzwaniem przyszłości. Patronaty i partnerstwo merytoryczne wielu konferencji i innych wydarzeń branżowych są skutecznymi formami propagowania sprawdzonych wzorców w postępowaniach o zamówienie publiczne.
Pomoc prawną dla Wykonawców świadczymy stosując skuteczne rozwiązania z uwzględnieniem bezpieczeństwa formalnego i efektywności biznesowej.

FINANSE PUBLICZNE

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji w toku postępowań w przedmiocie naruszeń dyscypliny finansów publicznych, przed regionalnymi komisjami orzekającymi ds. dyscypliny finansów publicznych, także przed Główną Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Z powodzeniem reprezentujemy instytucje publiczne lub doradzamy im w toku postępowań przed organami kontroli, w tym przed Najwyższą Izbą Kontroli.

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Realizujemy zarówno kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego jak i sprofilowaną w zakresie poszczególnych zadań publicznych realizowanych przez te jednostki.

Przygotowujemy projekty aktów prawa miejscowego, bierzemy udział w posiedzeniach organów jednostek i świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie zastępstwa procesowego i materialnego. Nasza pomoc trafiała do każdego ze szczebli samorządu terytorialnego, a także jedynego w Polsce samorządu metropolitalnego.

SŁUŻBY MUNDUROWE

Na przestrzeni ostatnich lat z powodzeniem kształtowaliśmy postawę dbałości o prawidłowe działanie jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Największym beneficjentem naszych usług jest Policja, reprezentowana przez Komendanta Stołecznego Policji oraz Komendy Wojewódzkie Policji w Krakowie, Łodzi i Rzeszowie, ale także Straż Pożarna.

PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Wieloletnia i kompleksowa pomoc prawna świadczona na rzecz podmiotów działalności leczniczej oraz podmiotów tworzących, ukształtowała nasze wieloaspektowe i unikalne doświadczenie, które zweryfikowane praktycznym stosowaniem, pozwala na rzeczywiste zapewnienie naszym klientom bezpieczeństwa formalnego. Na przestrzeni kilkunastu lat funkcjonowania Kancelarii, wśród naszych klientów znalazło się ponad 10% podmiotów lecznictwa zamkniętego w Polsce oraz wiodące Stowarzyszenia branży.

W związku ze świadczoną w tym obszarze kompleksową obsługą, Kancelaria prowadziła też szereg spraw cywilnych związanych z tzw. błędami w sztuce medycznej, a przedstawiciele Kancelarii uczestniczyli w postępowaniach prowadzonych przez Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Posiadamy doświadczenie w praktycznym stosowaniu ustaw regulujących działalność leczniczą, zawód lekarza i lekarza dentysty, prawach pacjenta, właściwych dla podmiotów leczniczych, doradzając także w zakresie badań klinicznych (z uwzględnieniem GCP), jak i eksperymentów medycznych.

INSTYTUCJE NAUKOWE I BADAWCZE

Innowacyjne technologie, w tym z zakresu medycyny i techniki, wspierają rozwój gospodarczy kraju, podnosząc jego rangę w Europie i na świecie. Obsługa podmiotów z branży medycznej, firmowanych przez największe autorytety z tej dziedziny, stanowi dla nas szczególne wyzwanie. Wyniki prowadzonych przez poszczególne ośrodki badań wykorzystywane są bowiem w lecznictwie i zapobieganiu skutkom indywidualnym i społecznym badanych schorzeń. Współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowo – klinicznymi na świecie pozwala na prezentowanie rezultatów badań na najważniejszych konferencjach krajowych i zagranicznych. Pomoc prawna świadczona na rzecz technicznych podmiotów badawczych pozwala nam na świadomą partycypację w tworzeniu krajowych systemów osłonowych i weryfikujących właściwości otaczającego nas środowiska.

PROCES INWESTYCYJNY

Świadczymy kompleksową pomoc prawną związaną z realizacją inwestycji, zarówno kubaturowych, jak i liniowych. Nasze wsparcie zapewniamy już na etapie przygotowania inwestycji, począwszy od postępowań, w tym konkursowych, na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego, a następnie na etapie realizacji umów tymi podmiotami. Odebraną dokumentację projektową wykorzystujemy do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie generalnego wykonawcy. Kancelaria posiada też bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przygotowania i realizacji inwestycji w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj.

Wsparcie prawne inwestora wykonujemy przez cały okres realizacji inwestycji, do momentu uzyskania tytułu do użytkowania obiektu i zakończenia rozliczeń ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, a w razie potrzeby – na etapie dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowanymi robotami. Negocjujemy umowy i ich zmiany w imieniu i na rzecz inwestora, jak również wykonawców. Przygotowujemy oraz weryfikujemy umowy podwykonawcze, polisy ubezpieczeniowe czy dokumenty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotnym obecnie obszarem świadczonej przez nas pomocy jest udział w procedurach waloryzacji kontraktów, w tym z wykorzystaniem pozasądowych metod rozwiązania sporów. Kancelaria stale współpracuje z uznanymi ekspertami w zakresie budownictwa czy kosztorysowania.

Wartość przygotowywanych i uzgadnianych przez nas umów inwestycyjnych od wielu lat stanowi w każdym roku wartości kilku miliardowe. Realizujemy także kontrakty w języku angielskim.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM UNIJNYCH

Zespół Kancelarii posiada kompetencje do przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów z budżetu UE, jak również weryfikacji dokumentacji z wykonania udzielonego dofinansowania. Współpracowaliśmy zarówno z instytucjami pośredniczącymi (IP), jak i instytucją zarządzającą (IZ), w zakresie prowadzenia kontroli beneficjentów w projektach infrastrukturalnych oraz w tzw. projektach miękkich. Z powodzeniem wspieramy beneficjantów, także w zakresie dofinansowania inwestycji budowlanych dotyczących zabytków, w tym zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tak ukształtowany warsztat jest nieocenionym instrumentem wsparcia także w dyskusjach o kwalifikowalności wydatkowanych środków w ramach poszczególnych projektów.

UCZELNIE WYŻSZE

Świadczymy także pomoc prawną na rzecz uczelni wyższych – publicznych i niepublicznych. Doradzamy zarówno w zakresie dedykowanych projektów, także wspófinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, jak również oferujemy kompleksową pomoc prawną w każdym obszarze działalności uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem jej specyfiki. Posiadamy również bogate doświadczenie związane z wdrożeniami systemów informatycznych dla uczelni wyższych. Współpracujemy z ośrodkami akademickimi – zarówno uczelniami publicznymi, będącymi liderami w swoich obszarach, jak i niepublicznymi, a także podmiotami odpowiedzialnymi za szkolenie kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce.

OBSŁUGA PRAWNA WYKONAWCÓW

Naszą ofertę kierujemy również do wykonawców zamówień publicznych. Świadomość mechanizmów działania rynku zamówień w połączeniu z rozumieniem biznesowym podmiotów na nim funkcjonujących, pozwala z powodzeniem świadczyć pomoc prawną oraz doradztwo zarówno przy ubieganiu się przez naszych Klientów o zamówienie (analiza dokumentów zamówienia, pomoc w formułowaniu wniosków o ich wyjaśnienie, wnoszenie środków ochrony prawnej i reprezentacja przed organami je rozpoznającymi, pomoc w złożeniu oferty i przygotowaniu związanych z tym dokumentów), jak i w toku realizacji takiego zamówienia. Z Klientami współpracujemy na zasadach obsługi kompleksowej, jak i dedykowanej do konkretnych spraw, oferując zróżnicowane i elastyczne modele wynagradzania.

MEDIACJE I NEGOCJACJE

Nasze kompetencje – nie tylko formalne – pozwoliły w ramach prowadzonych mediacji na wypracowanie wielu ugód z zachowaniem partnerskich relacji między dotychczasowymi stronami konfliktów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa formalnoprawnego kierowników podmiotów publicznych. Wypracowanie ugody daje możliwość nie tylko uniknięcia sporu sądowego, ale także jego zakończenia w sposób czyniący każdą ze stron wygraną.

NIE ZNALAZŁEŚ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

SIEDZIBA

al. J. Ch. Szucha 8
00-582 Warszawa
V piętro

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Telefon
(+48 22) 745-14-00
E-mail
kancelaria@cwik.pl

}

GODZINY OTWARCIA

Główna siedziba 

poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00

ZAMÓW KONSULTACJĘ