Szanowni Państwo,

Nowy dwumiesięcznik zamawiający już dostępny, a w nim:

ZARZĄDZANIE
– 2 Grzegorz Klimarczyk. e-Zamówienia – nowe założenia do projektu

PRAWO
– 5 Anna Moczulska, Katarzyna Jurkowska. Nieprawdziwe informacje wykonawców i ich wpływ na postępowanie
– 11 Piotr Mazuro. Zamówienia publiczne na roboty budowlane w kontekście naruszeń w projektach UE
– 18 Lidia Piotr-Krajecka. Kształtowanie treści umowy przez zamawiającego w świetle ustawy Pzp oraz projektu nowego Pzp
– 24 Tomasz Siedlecki, Paulina Sawicka. Zmowa przetargowa w dobie elektronizacji zamówień publicznych
– 27 Natalia Miłostan, Piotr Schmidt. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki
– 31 Małgorzata Głocka, Adam Głocki. Skutki braku przedłużenia ważności wadium po wniesieniu odwołania
– 34 Bartłomiej Ziółkowski. Rażąco niska cena jednostkowa a rażąco niska cena całej oferty – subsydiowanie skrośne
– 37 Agata Nowaczewska. Niezaleganie z podatkami – w kraju zamawiającego czy w kraju wykonawcy?
– 41 Andrzela Gawrońska-Baran. Specyfika udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – zagadnienia wybrane
– 45 Julia Jarnicka. Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki zamawiającego
– 50 Natalia Miłostan, Piotr Schmidt. Naruszenie ustawy pzp, a odpowiedzialność kierownika zamawiającego
– 56 Paulina Sawicka, Tomasz Siedlecki. Rozmowa kwalifikacyjna jako kryterium oceny ofert
– 60 Jarosław Jerzykowski, Marcin Boczek, Martyna Wójcik. Projekt nowej ustawy Pzp z perspektywy sektora budowlanego

ORZECZNICTWO
– 75 Mikołaj Chałas. Interes w złożeniu odwołania
– 78 Sebastian Pietrzyk. Skan pełnomocnictwa z e-podpisem

ZAMÓW KONSULTACJĘ